Ochrana osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽ.

Identifikácia predávajúceho ako prevádzkovateľa osobných údajov: ICT CONSULTING s.r.o. Dolnočermánska 760/48 949 01 Nitra IČO: 46 476 246 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro Vložka číslo: 32187/N Kontakt: info@cajony.sk

Predávajúci vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), a že so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri uzatváraní kúpnych zmlúv spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je spotrebiteľ ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe žiadosti spotrebiteľa ako dotknutej osoby a je teda nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu:

 • krstné meno,
 • priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • fakturačná adresa,
 • adresa dodania,
 • kontaktné telefónne číslo,
 • ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu určitú a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa. Spotrebiteľ je oprávnený ktorýkoľvek zo súhlasov, ktorý predávajúcemu udelil odvolať a to zaslaním e-mailu na adresu: info@cajony.eu. Predávajúci vyhlasuje, že zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie účelu, teda najmä doručenie tovaru, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa týchto obchodných podmienok, ZOOU a Nariadenia.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci týmto oznamuje spotrebiteľovi, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa sa predpokladá, že osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu nasledovným príjemcom:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

V prípade naplnenia podmienok ustanovených ZOOU má spotrebiteľ v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva:

 • právo na informácie,
 • prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov.

Zároveň má spotrebiteľ právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, má spotrebiteľ v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika IČO: 36 064 220 tel. č.: +421 2 3231 3220 https://dataprotection.gov.sk/uoou/

GOOGLE ANALYTICS

Naša spoločnosť využíva funkciu “Google Analytics” od spoločností Google, ktorá zaznamenáva aktivitu zákazníka vrámci stránky www.cajony.eu. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem elektronického identifikátora a informácií o navštívených stránkach na www.cajony.eu. Informácie o aktivitách zákazníka na našej stránke sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosti Google ich načítavajú pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google. Môžete taktiež zakázať používanie súborov “cookies” tretích strán v nastavení Vášho prehliadača.

COOKIES

Táto webová lokalita používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť najlepšiu možnú používateľskú skúsenosť. Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. V prípade, že sa vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uložený textový súbor, teda cookie, späť a server získa znovu informácie, ktoré si u Vás predtým uložil. Prevádzkovateľ používa cookies hlavne z dôvodu, aby mohol poskytovať čo najkvalitnejšie služby podľa individuálnych potrieb zákazníka. Cookies v žiadnom prípade nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z vášho pevného disku, neprezradí mu emailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača.

AKÉ SÚBORY COOKIES POUŽÍVAME?

Prevádzkovateľ využíva krátkodobé a dlhodobé typy súborov. Krátkodobé zostávajú vo vašom počítači len do doby, než zatvoríte okno prehliadača. Dlhodobé zostávajú vo vašom počítači dlhšie, alebo pokiaľ ich neodstránite (doba závisí na nastavení samotných cookies a na nastavení Vášho prehliadača). Používané cookies podľa ich funkcií

 • Analytické: pomáhajú vyobrazovať návštevnosť a pochopiť zákaznícke potreby
 • Trackingové: využívajú sa pre rozbor chovania zákazníka na stránkach Spoločnosti a k následnému prispôsobeniu nákupného procesu podľa týchto informácií
 • Remarketingové: vďaka nim je možné lepšie poznať svojho zákazníka a upraviť reklamy i zobrazovania kategórii produktov podľa jeho záujmov
 • Konverzné: nimi je zisťovaná výkonnosť jednotlivých predajných kanálov
 • Esenciálne: sú dôležité pre celkové fungovanie webu

Súhlas s použitím cookies je dobrovoľný a v prípade jeho neudelenia nie je webová stránka prevádzkovateľom žiadnym spôsobom obmedzená.

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

AKO SI MÔŽETE UPRAVIŤ COOKIES VO SVOJOM PREHLIADAČI?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

V Nitre, dňa 25.5.2018