Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR .

Výhody alternatívneho riešenia sporov:

Prvou výhodou je jeho rýchlosť. Sťažnosť spotrebiteľa by mala byť vybavená do 90 dní odo dňa začatia riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezodplatné. Subjekt, ktorý bude riešiť spor alternatívne, môže od spotrebiteľa požadovať poplatok, najviac však 5 EUR. Tento Ppredstavuje jednoduchšiu, rýchlejšiu a menej nákladnú alternatívu k súdnemu konaniu.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

e-mailová adresa spoločnosti ICT CONSULTING s.r.o. : info@ictc.sk

Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú :

( v prípade sporov vyplývajúcich z nasej obchodnej činnosti )

Slovenská obchodná inšpekcia a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR.

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A,
950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034, fax č. 037/ 7720 024
E-mail: nt@soi.sk

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29 , Prievozská 32, 827 99 Bratislava
tel. č. 02/58 27 21 03, 02/58 27 21 40

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Dalšie informácie na :

http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.